Martes, 05 de Julio del 2022

 
 
Modificación del 28/12/2018 de la Ley 13/2013 de Caza de Galicia.
Real Decreto 50/2018, de 2 de febrero, por el que se desarrollan las normas de control de subproductos animales no destinados al consumo humano y de sanidad animal, en la práctica cinegética de caza mayor.
LEI 4/2017, DO 3 DE OUTUBRO, DE PROTECCION E BENESTAR DOS ANIMAIS DE COMPAÑÍA EN GALICIA.
RELACIÓN DE TECORES EN LOS QUE SE PERMITE LA SUELTA DE FAISÁN.
ORDENES DE VEDAS DE OTRAS AUTONOMIAS
REGULACIÓN DE LA CAZA EN EL TRAMO INTERNACIONAL DEL RIO MIÑO
NUEVA LEY DE CAZA DE GALICIA (2014) CASTELLANO / GALEGO
REGLAMENTO DE CAZA DE GALICIA - EN VIGOR, EN TODO LO QUE NO CONTRADIGA A LA VIGENTE LEY 13/2013 DE CAZA DE GALICIA
LEY DE CAZA DE GALICIA  (1997) - DEROGADA
1ª MODIFICACION DE LA LEY DE CAZA DE GALICIA (2006) - DEROGADA2º MODIFICACION DE LA LEY DE CAZA DE GALICIA (2010) - DEROGADA
NORMAS DE SEÑALIZACION DE LOS TECORES
ESQUEMA BÁSICO DEL CONTENIDO MÍNIMO DE UN PLAN DE ORDENACIÓN CINEGÉTICA (POC) Y LAS CARACTERÍSTICAS QUE DEBE CUMPLIR SU INFORMACIÓN GRÁFICA. 
ACLARACIÓN DE DETERMINADOS APARTADOS DE LA INSTRUCCIÓN DEL 19 DE DICIEMBRE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA.
INSTRUCCIONES PARA ELABORAR LOS PLANES DE ORDENACION CINEGETICA DE LOS TECORES (AÑO 2011)
EXAMEN DEL CAZADOR DE GALICIA
LISTA DE HUMEDALES DONDE ESTA PROHIBIDO EL PLOMO EN GALICIA
REGLAMENTO DE ARMAS
Ley 5/2014, de 4 de abril, de Seguridad Privada, sobre los Guardas Rurales y su especialidad de Caza
PASAPORTE Y MICROCHIP PARA PERROS DE CAZA
TRANSPORTE DE PERROS EN REMOLQUES
REGULACION DEL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR
PLAN DE GESTION DEL LOBO EN GALICIA
LEY DEL PATRIMONIO NATURAL Y DE LA BIODIVERSIDAD
LEY DE MONTES DE GALICIA
LEY DE INCENDIOS DE GALICIA
PLAN DIRECTOR DA REDE NATURA 2000 DE GALICIA
DECRETO 105/2006 SOBRE PREVENCION DE INCENDIOS
Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial.
Real Decreto 1000/2010, de 5 de agosto, sobre visado colegial obligatorio.DECRETO 50/2014, do 10 de abril, polo que se regulan os aproveitamentos madeireiros e leñosos, de cortiza, de pastos e micolóxicos en montes ou terreos forestais de xestión privada na Comunidade Autónoma de Galicia e o contido, organización e funcionamento do Rexistro de Empresas do Sector Forestal.
LEGISLACION DE: SEGUROS, MONTES E INCENDIOS, ANIMALES DE COMPAÑIA, MEDIO AMBIENTE, EXPLOTACIONES Y GRANJAS, ASOCIACIONES, PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y CONVENIOS INTERNACIONALES

ANTEPROXECTO DELEI DE PROTECCIÓN E BENESTAR DOSANIMAIS DE COMPAÑÍAENGALICIA


ÍNDICE

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS TÍTULO PRELIMINAR Disposicións Xerais

CapítuloI

Obxecto eámbito de aplicación

Artigo 1.- Obxectoe ámbito de aplicación. Artigo 2.- Exclusións.

Artigo 3.- Fins.

Artigo 4.-Definicións

Capítulo II

Organización é competencias

Artigo 5.- Principio xeral.

Artigo 6.- Competencias das administracións enmateria deprotección animal.

TÍTULOI

Disposicións relativas aos animais de compañía

CapítuloI Disposicións xerais

Artigo 7.- Obrigas dos propietarios/as e posuidores/asde animais de compía. Artigo 8.- Responsabilidade por danos.

Artigo 9.- Prohibicións xenéricas.

Artigo 10.- Clasificación e rexistrodos Núcleos Zoolóxicos.


Artigo 11.-Transporte de animaisde compañía Artigo 12.- Identificación dos animais decompañía Artigo 13.- Críae venda deanimais de compañía

Artigo 14.- Espectáculos, concursos eexposicións con animais. Artigo 15.- Eutanasia

CapítuloII

Animais potencialmente perigosos

Artigo 16.-Animais potencialmente perigosos

Artigo 17.- Licenzamunicipale obriga deinscriciónno Rexistro municipaldeanimais potencialmenteperigosos.

Artigo 18.- Responsabilidade e obrigas dos/as propietarios/as ou posuidores/as de animais potencialmenteperigosos.

Artigo 19.- Esterilizaciónde animais potencialmente perigosos

Artigo 20.-Instalacións

TÍTULOII

Animais domésticos

Artigo 21.- Obrigas específicas dos/as posuidores/as e propietarios/as de animais domésticos

Artigo 22.- Recollidae acollemento dos animais domésticos abandonados

Artigo 23.-Abandono deanimais domésticos

Artigo 24.-Adopcióndos animaisdomésticos abandonados. Artigo 25.-Acollemento temporalde animais domésticos. Artigo 26.- Colonias felinas.


TÍTULOIII

Animais silvestres mantidos en catividade

Artigo 27.- Normas xerais.

Artigo 28.-Aves de presaen catividade.

TÍTULOIV

Asociacións de protección edefensa dos animais. Artigo 29.- Normas xerais.

Artigo 30.- Entidades colaboradoras.

TÍTULOV

Órganos consultivos

Artigo 31.- Comité Consultivo paraa ProtecciónAnimal

TÍTULOVI

Divulgación, educacióne formación en materia de protección animal

Artigo 32.- Divulgación, educacióne formación. Artigo 33.-AsesoramentAdministración local TÍTULOVII

Inspección, controle vixilancia Artigo 34.- Disposicións xerais Artigo 35.- Inspeccións. TÍTULOVIII

Potestade sancionadora

CapítuloI

Infraccións administrativas


Artigo 36.- Réxime sancionador.

Artigo 37.- Responsabilidade administrativa. Artigo 38.- Infraccións leves.

Artigo 39.- Infraccións graves. Artigo 40.- Infraccións moigraves. CapítuloII

Sancións emedidas provisionais Artigo 41.- Sancións pecuniarias. Artigo 42.- Sancións accesorias. Artigo 43.-.Graduacióndas sancións. Artigo 44.- Medidas provisionais.

Artigo 45.- Reparación dos gastos, danos e perdas.

CapítuloIII

Procedemento sancionador

Artigo 46.- Competencia sancionadora.

Artigo 47.- Prescricióndas infraccións e sancións. Artigo 48.- Caducidade do procedemento sancionador. Artigo 49.- Publicidadedas sancións. DISPOSICIÓNSADICIONAIS

Disposición adicionalprimeira.- Efecto desestimatorio do silencio. Disposición adicionalsegunda.- Cans de asistencia.

Disposición adicionalterceria .- Rexistros.


Disposiciónadicionalcuarta.-ConselloGalegodeProteccióndosanimaisdomésticose salvaxes en catividade

Disposición adicionalquinta.-Actualización do importede multas pecuniarias.

Disposiciónadicionalsexta.-Expedientesadministrativossancionadoresenmateriade animais potencialmenteperigosos e parques zoolóxicos

DISPOSICIÓNSTRANSITORIAS

Disposicion transitoriaprimeira.- Establecementos deanimaisde compañía Disposición transitoriasegunda.-Procedementos administrativosen tramitación DISPOSICIÓN DERROGATORIAÚNICA

Disposición derrogatoria única. Derrogación normativa

DISPOSICIÓNS DERRADEIRAS

Disposición derradeira primeira.-Desenvolvemento da Lei. Disposición derradeira segunda.-Entradaen vigor.


ANTEPROXECTODELEIDEPROTECCIÓNEBENESTARDOSANIMAIS DE COMPAÑÍAEN GALICIA

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

A Lei1/1993,do13deabril,deproteccióndosanimaisdomésticosesalvaxesen catividadenoámbitodaComunidade AutónomadeGalicia,naceuanteafaltadunha lexislaciónactualizada e integradorasobrea protecciónedefensa dosanimaisque viven na contornahumanae co obxectivo fundamental de darlles amparo e salvagarda mediantearegulacióndas nimasatencións hixiénicosanitariasquedebíanderecibir, así comodasobrigasdos/asseus/súasposuidores/as, centrosde recollida,alberguesou instalaciónsparaoseumantementotemporal,coafindegarantirunsnimosdebo tratoanimal.

Aconcienciación,oposiciónereaccióndacidadaníaantesituaciónsdemaltrato,tortura outratoinaxeitadoaosanimaiseotempotranscorridodesdeaentradaenvigordaLei

1/1993,do13deabril,motivaronasúamodificaciónatravésdaLei8/2014,do26de

setembro.

Atravésdestamodificaciónprocedeuse,entreoutrascuestións,aincrementaroimporte dassanciónsprevistas,tralaconstataciónde queomaltratodosanimaisdiminuía naquelascomunidadesautónomascunhanormativa sancionadora máisdura,poloefecto disuasorio que estanormativa posúe.

mpreagoradarun pasomáisalánamellorae actualizacióndadefensa, benestare protección  dos animais,  toda vez  que  é constatable  a persistencia de  maltrato aos animais,poloquecómpredesdeospoderespúblicosresponderconcontundenciafronte a estas conductas reprobables

Poroutrabanda,cómpredarunpapelsignificativonestamaterilaboreducativae de sensibilización á cidadanía de que maltratarnon significa só violencia extrema, senón queabarcaactuaciónsmaishabituaisdo desexable,talescomosometeraosanimaisa condiciónshixiénicasesanitarias moicuestionables, oseu empregoen espectáculos prohibidosou noutrosnosquenon éposiblegarantiro cumprimentodunhascondicións mínimasde benestar,comoocorrenosespectáculoscircenses,especialmenteno casode determinadas especies.

Peseao importantelaborqueestánarealizaros cadavezmáispresentes colectivos e asociaciónsprotectorasde animais,aproblemáticadomaltratocontinúanonoso territorio,poloque cómprecombinaradisuasiónquesupónaimposicióndefortes sanciónsadministrativas,coexercicioproactivodasensibilizacióneconcienciación,a


travésdo impulsoe da cooperaciónnascampañasde sensibilizaciónque organicenos devanditoscolectivos e asociacións.

Así,estaLeipotenciaefacilitaa adopcióndosanimaisabandonadosnoscentrosde recollida,e mesmo o seu acollementotemporal, de xeito queo sacrificioeutanásico destes animais sexa  o  último recurso,  que  deberá estar en todo  caso  prescrito e efectuadoporunprofesionalveterinario  emotivadoúnicamenteantesituaciónsde sufrimentoouafecciónaobenestaranimalouporrazónsde saúde pública,seguridade daspersoasou medioambientais. Épreciso así mesmoclarificarostempostotaisde retención e adopción previosao sacrificio eutanásicodun animal, de ser o caso.

Poroutrolado, atópase a situacióndaquelesanimaisque sí sonobxectoduntrato apropiado,perorespectodosquehai que establecerasnormasnecesariasparaque a convivenciacidadáe cosanimais,oqueatinxeprincipalmenteaosdecompañía,sexa cordiale fluída; normasreferidasadeterminadasobrigasque osseusdonosou posuídores debencumprir,talescomoaadopcióndasmedidasnecesarias paraevitaras molestiasedemaisprexuízosque osseusanimaispoidanprovocar,acontratacióndun seguroderesponsabilidadcivilnoscasosenquesedetermine,eaidentificacióndos seus animais,entre outras.

Unanimaldecompañíaacóllese copropósitodebrindarcompañíaou paradesfrutedo seu/súa   dono/a  ou  posuidor/a.  Esttipo  de  animais  caracterízanse   polsúa adaptabilidadeeinteraccióncoserhumano.Unanimalde compíaadhírese aunha persoa, grupo, familiaou sociedade,quen, polasúaparte, lle debeproporcionartodo o necesariopara oseudesenvolvementocotiá e nonprovoca,normalmente,problemasde convivenciase aquelconquenconvivelleenseñaunscomportamentosaxeitados,sen esquecer asúanaturezaanimal.

Posuírunanimalde compíapodetraerconsecuenciaspositivasparaasaúde e,neste punto,nonconvénesquecertampoucooimportantelaborquedesenvolven,sobretodo oscans,colaborandocoserhumanono ámbitopolicial,norescatede persoas,como guías das persoas invidentes, e mesmono ámbito terapéutico.

Nestaliña,unanimaldecompañíatenquesereducadoparaa convivenciacoaspersoas, sendoestaconvivenciaunfenómenosocialcomúnacasitódalasculturasdendehai milesdeanos, edesaspersoasqueo incorporanasúaconvivenciavaidependeren exclusiva o seu  benestar, converténdose éste nunha responsabilidade directa das mesmas.Cómpre,enconsecuencia,regularminuciosamenteas prohibicións,obrigas e responsabilidadesdos/asdonos/ase posuidores/asdosanimais,e aquelasque afectan máisdirectamenteaosanimaisde compía.Destacar,neste sentido,que a presenteLei incorporaespecificamente aobriga de identificaciónsenexcepcióndetodososanimais daespeciecaninamediantemicrochip,oqueconstituiráunelementoeficaznaloita


contraoabandonoe omaltratoanimal,aopermitirunhamáissinxelaidentificacióndo seudonoe,enconsecuencia,aopresuntoinfractor;así comoa prohibiciónexpresade darllesunha educación agresivae a prohibiciónde mutilaciónsnosanimais(orellas, rabos...) coafindemanterunhascaracterísticasdun tiporacialouaprohibiciónda adquisiciónde animais decompañía por persoas menores de16 anos.

Quentomea decisiónde incorporarunanimaldecompañísúavidaéresponsableda súasaúdeebenestaretenqueserconscienteeasumirasobrigaseresponsabilidades queiso implica,oqueestádirectamenterelacionadocoanecesariaintervencióndas Administracións Públicasimplicadas,aquen lles competerealizarunhaintensalaborde información, educacióne sensibilizacióná cidadanía.

A presenteLeiestableceunharegulacióndemínimossobreatenzadeanimais potencialmenteperigosos, para adecualLeibásicaestatal 50/1999, do 23 de decembro,sobre oréximexurídicoda tenza de animaispotencialmenteperigosos,easí mesmo,asnormasespecíficasáprotecciónebenestardosanimaissilvestresmantidos en catividade, dadas as súas particulares características.

Porúltimo,a Lei recolle ocorrespondente réximesancionador,noque se introducen novas infracciónsadministrativas enconsonanciacoaevolucióndasensibilidadesocial nesta materia, recollidano propio texto normativo.

A presenteLeiestrutúraseen49artigos,divididosnunTítuloPreliminare 8títulos,6 disposiciónsadicionais, 2disposiciónstransitorias, 1disposiciónderrogatoriae2 disposiciónsderradeiras.O TítuloPreliminaradícaseásdisposiciónsxeraisenrelación coobxectoeámbitodeaplicacióndalei,organizaciónecompetencias;o TítuloI estableceasdisposiciónsxeraisquerexenparaosanimaisde compía,enelregúlanse as  obrigas dos  posuidores/as e propietarios/as  de animais, os  establecementos de animais, osconcursos,exposiciónseespectáculosconanimais,asmedidase controis sanitariosquecómpreadoptarrespectoaos mesmos,arecollidaeacollementodos animaisperdidos,abandonados  evagabundos,  xuntoco  seu  abandono,  asícomo  a prohibicióndosacrificioea regulacióndaeutanasia,eporúltimo,unharegulación mínimadosanimaispotencialmente perigosos;o TítuloIIadícaseespecíficamenteaos animais domésticos; o  Título III regula as especialidades dos animais silvestres mantidos en catividade,entreas que se atopanas relativas ás especiesexóticas invasoras eásespeciesprotexidas;o TítuloIV regulaasasociaciónsdeprotecciónedefensados animaiseooutorgamentodacondicióndeentidadescolaboradoras;o TítuloVrefírese aosórganosconsultivos,coacreacióndoComitéConsultivoparaaProtecciónAnimal; o TítuloVIregulaadivulgación,información,formacióneeducaciónnorelativoá protecciónanimal;oTítuloVIIrecolleainspección,controlevixilancianestamateria; e,finalmente,o TítuloVIIIestableceasinfracciónsesanciónsenmateriadeprotección animal, asícomo as especialidades do procedementosancionador.


EstaLeifoiobxectodeconsultae consensocoasprincipaisasociaciónprotectorasde animaiseecoloxistas,FederaciónGalegade MunicipioseProvincias,ConselloGalego deVeterinarios,esometidaaoinformedoConselloGalegodeProteccióndos Animais DomésticoseSalvaxesenCatividadee aoditamepreceptivodoConselloEconómicoe Socialde Galicia.

Portodooexposto,oParlamentodeGaliciaaproboueeu,deconformidadecoartigo

13.2doEstatutodeAutonoaecoartigo24daLei1/1983,do22defebrero,de normasreguladorasdaXuntaedasúaPresidencia,promulgononomedeEl-ReiaLei de protección ebenestar dos animais decompañíade Galicia.

TÍTULOPRELIMINAR Disposicións Xerais CAPÍTULO I

Obxecto eámbito de aplicación

Artigo 1. Obxecto e ámbitode aplicación

Apresente Lei ten  por obxecto establecer as normas que  garanten  a  protección e benestar,asícomoaposesiónetenzaresponsable,dosanimaisdecompañía,incluíndo ossilvestresmantidosencatividade confinsdistintosdosprodutivos,no ámbito territorialda ComunidadeAutónoma deGalicia.

Artigo 2. Exclusións

1.  A presente Lei non será de aplicación aos animais que sexan obxecto dunha regulación específicae, entreoutros, aos:

.Animais de producióndestinados ao seu aproveitamento,incluídoo autoconsumo.

.Animais pertencentes áfamilia dos équidos domésticos.

.Animais empregadosen calquera espectáculotaurino,incluídosos encerros.

.Animais silvestres no medio natural.

.Animais empregadospara experimentaciónou outros fins científicos.


2.Áscolecciónsdeanimaisdeespeciesdeclaradascinexèticas   eáscolecciònsdos parqueszoolóxicosserallesde aplicaciónsupletoriaesta lei,nosaspectosnon contemplados na súa normativaespecífica deregulación.

Artigo 3. Fins

ApresenteLeiten os seguintes fins:

1. Acadaromáximoniveldeprotecciónebenestardosanimaisobxectodestalei, consonte asúa condiciónde seres vivos dotados de sensibilidadefísica esíquica.

2. Fomentaro coñecementodo mundoanimalquecontribúaaunhaconductamáis responsable e cívicadaspersoasnorespecto,defensae preservacióndosanimais,así como nasúatenza,acorde coasnecesidades fisiolóxicase etolóxicas dos mesmos.

3. Compatibilizaro benestar dos animais co seu desfruteemantementopolaspersoas.

4. Harmonizara tenza dos animais coaconvivencia socialpacíficae segura. Artigo 4. Definicións

Para os efectos destaLeientenderase por:

1. Animaisdecompía:osanimaisdecalqueraespecie,dosincluidosnoámbitode aplicacióndestalei,que teñanoseupoderoserhumano,semprequeasúa tenzanon teñacomodestinooseu consumoou oaproveitamentodassúasproducións,ounon se levea cabo,enxeral,confinscomerciaisoulucrativos.Dentrodesta definición inclúense,na súa totalidade,cans,gatos,furónse osanimaisdascolecciónszoolóxicas dosparquesoureservaszoolóxicas,conindependenciadofinaoquesexandestinados ouolugarnoquehabiten,ademáisdetodosaquelesexemplaresde animaissilvestres mantidos en catividadecuxo destinofinalsexa distintoda produción.

2.Animaisdomésticos:aquelesanimaisdecompíapertencentesaespeciesquecríee posúatradicionalehabitualmenteo serhumano,co findevivirendomesticidadeno entornodo fogar,asícomoosdeacompamento,conducióneaxudadepersoascon discapacidaderecoñecida.

3. Animaissilvestresmantidosencatividade:aquelesanimaisdecompíadistintos dos animaisdomésticos.


4. Animaisdeprodución:osanimaisdeprodución,reprodución,ceboousacrificio, incluídos os animaisdepeletaríaoudeactividadescinexéticas,mantidos,cebados ou criadosparaaproduciónde alimentosouprodutos,deorixeanimalparacalquerauso industrialou calquera outrofin comercialou lucrativo.

5.Animaispotencialmenteperigosos:aquelesanimaisdecompíapertencentestanto á faunaautóctonacomoalóctonaque,conindependencia dasúacondición,natureza, especieourazaáquepertenzan,poidancausaramorteouprovocarlesiónsáspersoas ou a outros animais, ou producirdanos de certa entidade ás cousas.

6. Animaissilvestres:oconxuntodeespecies,subespecies,poboacióneindividuos animaisquevivenese reproducende formanaturalenestadosilvestre,incluídososque se  encontran en invernada ou están de  paso, con independencia do seu carácter autóctonoou alóctono, e daposibilidade do seu aproveitamento cinexético. Non se entenderán incluídososanimaisdasdevanditasespeciesque teñano carácterde domésticos,oscriadoscon finsprodutivosou deaproveitamentodestesou dassúas produciónsou cultivos, eosdeexperimentaciónouinvestigacióncienficaqueconten coa debida autorización.

7.  Animais abandonados: os animais de compañía cuxa persoa propietaria ou posuidora sexa descoñecida ounonsexaposible a súa localización; aquel animalque, con propietario/a ou posuidor/acoñecido/a, non érecuperadonosprazos legamente establecidostralocorrespondenterequirimento. Teráigualmenteocarácterde abandonadoaquel animalque nonsexa retiradopoloseupropietario/aouposuidor/a de calquera centroou establecemento deanimais, no prazo convenido, sen prexuízodo procedementoparaasúarecollidadeacordocoestablecidonosartigos22e23desta Lei.

8.Animaisidentificados:Osanimaisdecompíaquetendoimplantadoundispositivo identificativooumicrochipporveterinariohabilitado,esteandadosdealtano Rexistro GalegodeIdentificaciónde AnimaisdeCompañíaouencalqueraoutrorexistrooficial equivalente.

9.Propietario/a: Apersoafísicaouadministraciónresponsabledasúacustodiaque figureinscritacomopropietariano RexistrodeIdentificacióncorrespondente.Naqueles supostosnosquenonexistaconstanciadestainscrición,considérasepropietarioaquen


poidademostrarasúatitularidadeporcalqueramedioadmitidoenDereito.Noque atinxe aos menores e incapacitados, estarase  ao disposto nas normas xerais de capacidadeprevistas no Código Civil.

10.Posuidor/a:A persoafísicaque,senreuniracondicióndepropietariosegundoo establecido no parágrafo anterior,ostente e/ouesteaencargado/a do cuidadodo animal.

11. Tenzaresponsable:conxuntodeobrigas,condiciónsecompromisosquedeben asumiros/aspropietarios/ase posuidores/asparagarantire aseguraro benestardos animaisobxecto  destaleieasúacalidadedevida,  conformeás  súas  necesidades etolóxicas e fisiolóxicas.

12.Asociaciónsdeprotecciónedefensadosanimais:aquelasasociaciónsconstituídas legalmentee inscritasnorexistrooficialcorrespondente,senfindelucro,queteñenpor obxectofundamentaladefensaeproteccióndosanimaisnomedioenquevivan,e esteanrecoñecidas como deutilidade públicae/ou benéficodocentes.

13. Eutanasia:a mortedeliberada eprovocada dun animal,sempre prescritae efectuada por un profesional veterinario, coa finalidade de evitarlle sufrimento   grave e irremediable ou  afección grave, ou  ben, por razóns de sanidade animal, de saúde pública,de seguridadedas persoas ou medioambientais.

14.Maltrato:calquera conducta que ocasione directaouindirectamenteaoanimal dor, sufrimentosou danosinnecesarios, tantofísicos comasíquicos,ou amorte,sexapor acciónou omisióndolosa ou neglixentemente.

15.Establecementodeanimaisdecompañía:Calquerarecinto,instalación,edificio ougrupodeedificios,incluíndoanexoseespazosquenonesteantotalmentepechados oucubertos,asícomoasinstalaciónsmóbilesondese aloxen,manteñan,críenouse preste servizos aestes animais.

16.Núcleo zoolóxico:establecemento ou recinto, tanto de titularidadepública como privada,que albergaunha colecciónzoolóxica, de maneirapermanente ou temporal.

17.Colecciónzoolóxica: conxuntode animaisde compía,animaisde parques zoolóxicose das reservas zoolóxicas, que habitan nun núcleo zoolóxico.


18.Canceiradeportiva: núcleozoolóxicodedicadoaofomento,cría e coidadodecans coa finalidade da práctica dalgunha modalidade deportiva,incluída a actividade cinexética,quealbergueunhacantidadesuperiora10exemplaresmaioresde3meses de idade.

19. Avesdepresaencatividade:  aquelasespeciesdeaveseosseushíbridos pertencentes aos ordes falconiformese estrixiformes.

20.Conselleríacompetenteenmateriadeprotecciónanimal:a conselleríacon competenciase funciónsenmateria de conservacióndanatureza,segundooestablecido na súa estruturaorgánica.

21.Conselleríacompetente enmateriade sanidade animal:a conselleríacon competencias e funcións en  materia de  protección e control da  sanidade animal, segundo o establecido nasúaestrutura orgánica.

CAPÍTULO II

Organizacióne competencias

Artigo 5. Principioxeral

Todas as administracións públicas cooperarán no desenvolvementodas medidasde defensae proteccióndosanimaisobxectoda presenteLeiena denunciaperanteos órganos competentes de calqueraactuación contrariaao disposto nela.

Artigo 6. Competencias dasAdministracións en materiade protecciónanimal

1. Atribúeseaos/as Alcaldes/asdosconcellosdeGaliciaaresponsabilidadesuperiorna defensa e proteccióndos animaisobxectodesta leino ámbito de cadanseu municipio.

2.NoámbitodaAdministraciónautónómica,aaplicacióndapresenteleicorrespondeá consellería competente enmateria deprotección animal.

TÍTULOI

Disposicións relativas aos animais de compañía


CAPÍTULO I

Disposicións xerais

Artigo 7. Obrigas dos/as propietarios/as e posuidores/as de animais de compañía

1. A persoapropietariaouposuidoradunanimaléresponsabledasúaproteccióne benestar,debendocumprircontodasasobrigasprevistasnestaleienasdisposicións que a desenvolvan.

2.Ospropietarios/aseos/asposuidores/asdeanimaisteñena obrigadegarantiras seguintes necesidades básicas:

a)Subministrarllesalimentación,augaeoscoidadosqueesteanenconsonanciacoas súas necesidades  fisiolóxicas e etolóxicas, axeitados  para o seu  normal desenvolvemento.

b) Proporcionarllesaloxamentosuficiente, cómodo,a resgardo dasinclemencias metereolóxicasemantelosenboascondiciónshixiénico-sanitarias eambientais, conformeá súa etoloxía.

c)Sometelosásrevisiónsveterinariasnecesariase prestarllestodosaquelestratamentos veterinariospreventivos,paliativosoucurativosquesexannecesariosparagarantirun boestadosanitarioouquellesevitensufrimento;sometelos  acalqueratratamento preventivoquesexadeclaradoobrigatorioparaoseu benestarou paraaprotecciónda saúde públicaou asanidade animal.

d) Proporcionarlleonecesarioexerciciofísicoe descanso,deacordocoassúas necesidades fixiolóxicas e etolóxicas.

e) Proporcionarlle un  entorno libre de  estrés, medo e sufrimento, así como a posibilidade deinteracciónnecesariapara o seu normaldesenvolvemento.

3. Ospropietarios/asou posuidores/asde animaisteñen,ademáisdasanteriores, as seguintes obrigas:

a)Colaborarcoasautoridadeseos seus axentes, facilitarllescantadocumentacióne informaciónllesfose requirida,así comooaccesoouentradaaoslugaresque sexa necesario,en orde aocumprimento das previsiónscontidas nestalei.


b)Adoptarasmedidasnecesariasparaqueosanimaisnonpoidanaccederlibrementeás víase espazospúblicosou privados, eno casodoscánsdeberánlevalosprovistosde correaecolarououtroselementosderetención,agásnaqueleslugaresnosquese permitaquetransintenenliberdadee,en todoocaso, baixoocontroleresponsabilidade dosseuspropietarios/asou dos/asseusposuidores/as,e evitardanosoumolestiasaos viandantes.  Os cans guías de  persoas con  disfuncións visuais estarán exentos en calquera situación deser conducidos con buceira.

Amesmodeberaseimpediro libreaccesoaolugarondese atopenosanimais,ás persoas ou a outros animais.

c)Adoptar as  medidas  necesarias  para  impedir  queos  animais  ensucien as  vías  e espazospúblicoseprivadosde uso común, debendorecollerosexcrementosqueos animais depositenen calquera destesespazos.

d)Adoptar as medidas necesarias paraevitara reproduciónincontroladados animais.

e) Manteractualizados os datos comunicados aos Rexistrosobrigatoriosprevistos nesta lei.

Artigo 8. Responsabilidade por danos

1. O/apropietario/adun animal,senprexuízodaresponsabilidadedirectaquellepoida corresponderaoposuidor/aque nonostenteacondiciónde propietario/a,será responsable dosdanose prexuízosque este cause,segundooestablecidonoartigo1905 do Código Civil.

2. Seráobrigatoriaacontratacióndunseguro deresponsabilidadecivilnossupostos, legalou regulamentariamente, previstos.

Artigo 9. Prohibicións xenéricas

1. Estánprohibidas asseguintesconductasouprácticas enrelaciónaosanimaisobxecto desta lei:

a) O maltratoaos animais,no sentido indicado no artigo 4.14 destaLei. b) Oabandonodos animais.


c)Autilizacióndecalqueramecanismoouutensilioque,destinadosalimitarouimpedir a mobilidadedosanimais,llesproduzandor,danos,sufrimentos,menoscaboouestres innecesarios, enespecial,os quellesimpidanmanteracabezanaposiciónnatural,salvo prescriciónveterinaria.Quedaexpresamenteprohibidoo empregode instrumentosou métodos desuxeición, retenciónou educación daniños, como os colares eléctricos.

d) Nonproporcionaraosanimaisaaugae aalimentaciónsuficienteeadecuadaássúas necesidades, agás por prescriciónveterinaria.

e)Manterosanimaisencondiciónsinadecuadas,desde opuntode vista hixiénico- sanitarioou ambiental oudesatendera prácticadocoidadoe atenciónnecesarios,de acordo coas necesidades fisiolóxicase etolóxicas segundo a raza e especie.

f) Obrigaraos animaisadesempeñartraballosouactividadesnosqueo esforzoesixido supereasúacapacidadeou bensepoña enperigoasúa saúde.Non obstante,a prohibiciónde desempeñartraballosaplicaraseen todocasoaosanimaismenoresde6 meses de idade.

g)Empregaranimaisenatracciónsferiaise outrasasimilables,salvoautorización expresa da autoridadecompetente.

h)Practicarmutilaciónsaosanimais,incluídasaquelasque teñancomofinalidadeo mantementodascaracterísticasduntiporacial ouestéticas.Exclúense,aquelas mutilaciónsnecesariaspor razónsmédico-cirúrxicas, de esterilización,por esixencia funcionaloupor supoñerun beneficiofuturoparaoanimale, entodocaso,efectuadas por un veterinario.

i) Regalar animais comorecompensa ou premioen eventosou atraccións públicas.

j) Autilizacióndeanimaisenpelexas,festas,espectáculosoucalqueraoutraactividade que levenconsigo malos tratos, crueldadeou sufrimento.

k)A entradaepermanenciadeanimaisdecompía,encalqueralocaldestinadoá fabricación,venda,almacenamento,transporteoumanipulaciónde alimentos.Oacceso dos animais no caso dos locais destinados a  espectáculos públicos, deportivos e culturais, quedarácondicionado ás normas municipais de aplicación.


Entodo caso,exceptúansedestasprohibiciónsoscansdeasistenciaeospertencentesás Forzas Armadas,CorposeForzasdeSeguridadedoEstado,autonómicoelocal,así como das  empresas de  seguridade con autorización oficial  e os dos corpos de salvamento e rescate.

l)Oempregoe tenzade animaisdeespeciessilvestresnos circos,calquera quesexaa súafinalidade.

m)A filmaciónourealizacióndeescenasparacine,televisiónoucalqueraoutromedio audiovisual,que recolla escenasde crueldade,maltrato,morte ousufrimentode nimais, salvoautorizaciónexpresa daconsellería competente enmateria deprotecciónanimal, que verificaráque o dano aparentecausado ós animais sexa, en todocaso, simulado.

n)Autilización de  calquera  tipo de  produtos ou substancias farmacolóxicas para modificaro comportamentonaturaldosanimais queseutilizanparao traballo fotográfico,publicitario, de exposición ou exhibición.

o) Exercera mendicidade ou calquera outra actividade ambulanteutilizandoanimais como reclamo.

p) Alimentaraosanimaisenespazospúblicossenacorrespondenteautorización municipal.

q)Dareducaciónagresiva,estresanteou violentaaosanimais,asícomode instigación ou preparaciónparapelexas ouataques,coaexcepcióndos adestradores decansde empresasde seguridade.Neste punto,prohíbese expresamente, implicaraosanimaisen pelexas,ataquesouagresiónsincluíndoasúa organización,asícomoincitalos, permitirlles ou non impedirlles atacar a unhapersoa ou a calesquera outroanimal.

Artigo 10. Clasificación e rexistro dos Núcleos zoolóxicos

1.Osnúcleoszoolóxicosseránobxectodeautorizaciónoucomunicaciónpreviaao iniciodasúaactividade.A autorizaciónoupresentacióndacomunicacióndeinicioda actividade, segundo os casos, suporá a  inscrición de oficio do establecemento no RexistroGalegodeNúcleos zoolóxicos(REGANUZ), adscritoáconselleríacompetente enmateria de proteciónanimal,de acordocoprocedementoque regulamentariamente se determine.


2. Senprexuízodecalqueraoutroque sedetermineregulamentariamente,seránobxecto de autorizacióne inscripciónnoREGANUZ,osseguintestiposde establecementos: establecementos de  coleccións zoolóxicas particulares,   centros de  recuperación de fauna silvestre, centrosde recollidade animaisabandonados, centrosde cría, establecementosde vendaanimais,residenciasde animais,centrosde terapia ahumanos conanimais(exceptoéquidos),centrosde importaciónde animaisde compañía, canceiras  deportivas,  centros  de  adestramento,  parques  zoolóxicos   e  reservas zoolóxicas.

3.Osestablecementosveterinariose oscentrosdedicadosá hixiene ecoidadoestético dosanimais,serán obxeto decomunicacióná autoridade competente enmateria de protecciónanimal paraasúainscriciónnoREGANUZ,previamenteaoiniciodasúa actividade.Regulamentariamentepoderánestablecerseoutros tiposdeestablecementos obxectode comunicaciónprevia.

4.Osnúcleoszoolóxicosdeberán de cumprir,sen prexuízo dosque se establezan regulamentariamente,os seguintes requisitos nimos:

a)Dispoñerdeboascondiciónshixiénicosanitariaseambientais,asícomodeespazos elocaisadecuadosás condiciónsfisiolóxicas dosanimais quealberguen;edispoñer de atención veterinaria suficientes eacorde acada establecemento.

b)  Dispoñer derexistros  de entradas  e saídasde animais, segundo  os  casos, nas

condiciónse cocontidoque regulamentariamente se estableza.Comonimodeberá recollerse nestesrexistros:a datade entrada doanimal; procedenciaouorixe;especie, razae,noseucaso,identificaciónindividual; incidenciassanitarias,data e causada baixae destino.

c)Adoptar as medidas necesarias para evitar os contaxios entre os animais que

alberguen,e dispoñer das medidas para evitarque os animaispoidan escapar.

d)Deserocaso,entregaraosanimaiscoasdebidasgarantíassanitarias,libresdetoda

enfermidade, acreditándoo coadocumentaciónque regulamentariamentese determine. e) Subministrar ás Consellerías competentes en materia de protección e sanidade

animaltodaainformaciónde carácterzoosanitariooucalqueraoutrarelacionadaco cumprimentodesta leie restante normativavixente que lle sexa solicitada.

Artigo 11.Transportedos animais de compañía


1.Senprexuizodocumprimentodanormativa vixente namateria,otransporte dos animaisde compíaefectuarase segundoaspeculiaridadespropiasde cada especie,co espazo, dimensións e requisitoshixiosanitarios axeitados.

2. Non se poderántransportaranimais feridos ou enfermos,excepto:

a)Quesetratedeanimaislevementeferidosouenfermoscuxotransportenonsexa causa de lesións ou sufrimentos innecesarios.

b) Queos animaissexantransportados co obxecto desometelos áatención, diagnóstico e/ou tratamentoveterinario.Namedidadoposible,no casodeanimaisresidentesen establecementos autorizados,aatenciónveterinariaintentaraseaplicarnopropio establecemento , enaras do seu benestar.

3. No transporteeestacionamentodeanimaisde compañíaenvehículosdeparticulares, o animaldisporáde ventilacióne temperaturas adecuadas, asícomode espazo suficiente que llepermita levantarse,xirar etumbarse.

4.Quedaprohibidooseutransportenosmaleterospechadose atalosavehículosde motor enmarcha.

Artigo 12. Identificacióndos animais decompañía

1.Para osefectosdestalei,a identificacióndosanimaisda especiecaninaé obrigatoria sen excepción.O animaldeberáseridentificadodentrodosseustresprimeirosmesesde vida ou, entodo caso, antesde ser obxectode transmisiòn.

Aspersoaspropietariasecriadorasdecans estánobrigadosaprocederasúa identificación,nestesprazos. A identificacióndosgatosefurónsserávoluntaria,sen prexuízodasobrigasdasúa identificaciónse son obxectode trasladoa outrospaíses, segundo  estableza a normativa vixente queregula o  desprazamento de animais de compañía

2.A identificacióncomprendeosistemademarcaxelegalmenteestablecido,a expedicióndo correspondentedocumentodeidentificaciónoupasaportenoscasosque corresponda, segundo o modelo normativamenteregulado,asícomo ainscrición obrigatoriadoanimalnoRexistroGalegodeIdentificaciónde AnimaisdeCompañía (REGIAC).


3. A inscriciónnoRexistroGalegodeIdentificacióndeAnimaisdeCompía,sen prexuízodosdemaisrequisitosestablecidosregulamentariamente,conteráo código identificadordoanimal,aespecieeraza,sexo,datado nacemento,enderezohabitualdo animal, xuntocos datos identificativos do seu propietario

Ocambiode titularidadedunanimaldecompañíaserácomunicadoaodevandito Rexistrotantopolocedentecomopoloadquirente dasúa titularidade,noprazomáximo de tres díasdende que se produzaa efectivaentregado mesmo.

Quedanexceptuados da  obrigade inscrición no Rexistro, os cansque proveñan doutros territorios  doEstado,  equepermanezan  transitoriamenteen  Galiciaunperíodo  de tempoinferiora tres meses.

4.Aidentificaciónserárequisitoprevioeobrigatoriopararealizarcalqueratransmisión doanimal,candoesta sexa obrigatoriasegundoa especie,a títuloonerosoougratuito,e debeconstar  en  calqueradocumento  quefagareferenciaaeste.  Non  seexpedirán pasaportessanitariosacanssenfacerconstar  aidentificación  doanimal.Calquera transmisión feita sen  que conste a identificación do  animal é nula.Anulidade da transmisiónnoneximeá persoa posuidoradoanimaldasresponsabilidadesque lle poidan corresponder.

Artigo 13. Cría evenda de animais decompañía

1.Acríaconfinscomerciaisdeanimaisdecompíadasespeciescanina,felinae furónsentodososcasos,oude exemplaresdoutrasespeciescuxofiltimononsexa a produción,  de acordo  co  establecido  no  punto  4  do  artigo  4  desta lei, só  poderá efectuarse enestablecementosdebidamente autorizadose inscritoscomocentrosdecría noREGANUZestablecidonoartigo10destaLei.Estescentrosdeberánteroseu número deinscriciónnun lugar visible.

2. Quedaprohibidaa comprae vendaambulante deanimais de compañía.

3. Igualmentequeda prohibidaa vendade animaisde compíaaosmenoresde 16 anos ou incapacitados,agás quecontenconautorizaciónexpresadaquelesqueostentenasúa patriapotestade,tutelaoucustodia e,de conformidade,noseucaso,coasentenzade incapacitación.


4.Oscentrosdecríaeestablecementosdevendadeanimaisnonpoderánefectuar vendasoucesiónsde animaisde compañía a laboratoriosououtrosestablecementoscon destino alabores de experimentación,sen a correspondente autorización.

5.Oscentrosde críae establecementosde vendaradicadosenGalicia queofertena venda deanimaispor calquera mediode comunicación, revistasou publicacións, anunciosnarúaouenestablecementos/edificiospúblicos,redessociaisoucalquera outromedioa travésde internet,teránqueincluírna súa publicidadeouanuncioo número deinscriciónno REGANUZ.

6. Oscentrosde críae establecementosde vendaentregarán ao compradordo animalen papelou en formatoelectrónico,toda ainformación precisasobre a súa orixe, identificación no casoque sexa obrigatoria,características, tratamentossanitarios aplicados ao animalno establecemento, coidadose manexo.

7.Oscentrosde críae establecementosde vendaentregaránosanimaisenboestadode saúde,certificadoporunprofesionalveterinarioeidentificadossegundooestablecido no artigo12 da presentelei.

8.Nonse poderáncomercializaroscachorrosde canse gatosmenoresde oitosemanas, coa finde evitarproblemasde saúde ou comportamento. Nestesentido deberánde tomarseasmedidasnecesariasparaacadara socializacióndoscachorroscon anterioridadea súa transmisión.

9.Osanimaisdecompañíadestinadosávendanonse poderánexhibirenescaparatesou zonas expostas a víapública, ou a modode reclamo comercial.

Artigo 14. Espectáculos, concursos e exposicións con animais

1.Toda celebración de certames, concursos,  exposicións ou exhibicións,  feiras,  ou calquera otraactividadecon animais, deberáserobxectode autorizaciónpreviaá súa realización,outorgadapola conselleríacompetenteenmateriade protecciónanimal,cos requisitosesegundooprocedementoqueregulamentariamenteseestablezan  e,sen prexuízode calquera outraautorizaciónque sexa preceptiva.

2.Entodocasodeberáse dispordunespazoaxeitadonoque poidanatenderse ,aqueles animaisque precisenasistencia,edunequipamentobásico,comaterial imprescindible para estabilizar etrasladaró animala un centro veterinarioaxeitado candose requira.


3.Assolicitudes deautorizaciónparaacelebracióndoseventossinaladosno apartado1, serán presentadaspolos organizadores cunhaantelaciónnimadunmespreviaá celebración,e deberánacompañarse dunha memoriacosaspectosque se determinen regulamentariamente.Aentidadeorganizadoradeberáresponsabilizarsedequetodosos animais participantes cumprancos requisitos legais establecidos paraesa especie.

Artigo 15. Eutanasia

1.Nonse poderádarmorte aosanimaisacollidosnuncentrode recollida oufogarde acollidatemporal, con independencia do tempo transcorridodende asúaentrada.

2. Exceptuansedestaprohibición,os supostosdeeutanasiadoanimaldebidamente motivados porescritoporun profesionalveterinario,co findeevitarlleun sufrimento grave eirremediableou afección grave,ou ben, por razónsmotivadasdesanidade ou benestaranimal, de saúde pública,de seguridadedas persoas ou medioambientais.

3.A eutanasiadosanimaisseráprescritaerealizadaporunfacultativoveterinario,de forma rápida e indolora, aplicándosellesedación candoo manexodo animal lle poida supoñerunestrés ousufrimentoadicional,e, efectuadaconmétodos que impliqueno mínimo sufrimento e provoquenunha perda deconsciencia inmediata.

4. Porvía regulamentariadeterminaranseosmétodosautorizadospara aeutanasia animal.

5. Asconselleríascompetentesenmateriadeprotecciónesanidadeanimalpoderán establecerexcepciónsaosprocedementose métodosdeeutanasiaensituaciónsde emerxenciae/ouperigosidade debidamentexustificados.Candosexaprecisooemprego de armasde fogo, e non existaoutro método alternativo, estasdeberán ser empregadas polas forzas ou corpos de seguridadeou por persoalexpresamente autorizadopolas ditas consellerías, previavaloración dasituacióne dosriscosque implicae actuando segundo a súa normativa específica.

CAPÍTULO II

Animais Potencialmente Perigosos

Artigo 16.Animais potencialmente perigosos


1.   Considéranse  animales  potencialmente  perigosos  no   ámbitterritorial  da ComunidadeAutónomadeGaliciatodosaquelesque,pertencendoáfaunaautóctonaou alóctona,independentemente da súa condición,natureza,especieouraza áque pertencen,e convivindonoentornohumáncomoanimaisdecompañía,sexan susceptiblesde ocasionara morte,oulesiónsáspersoasoua outrosanimais,oude producir danos decertaentidade ás cousas.

2.- Entodocaso,entenderaseporcanspotencialmenteperigosos aquelesnosque concorrancalqueradas condiciónsseguintes:

a)Cansquepolassúascaracterísticasraciaispoidesenseraptosparaoadestramento paraagardaedefensaeenconcretoospertencentesásrazasseguintes: American StafforshireTerrier,PitBullTerrier,Bullmastif,Dobermann,Dogo Argentino,Dogode Burdeos,Dogodel bet,FilaBrasileño,MasnNapolitano,PresaCanario,Presa Mallorquín(CadeBou),Rottweiler,Bull Terrier,StaffordshireBullTerrier,TosaInue Akita Inu.

Taménseránconsideradospotencialmente perigosososcrucesen primeiraxeneración destas razas ou cruces destas razas conoutras.

b) Cans que foron adestrados paraa gardae defensa.

c)Cansque tiveronalgúnepisodiodeagresiónsa persoasouataquesde certaentidade a animalesouáscousasouaquelesque manifestenunhapotencial agresividadenaturalou inducida.A potencialperigosidadedeberáserapreciadapolaautoridadecompetente municipal,deoficiooudespoisdenotificaciónoudenuncia,   eprevioinformedun adiestradorhomologadoou veterinariodesignado ao efecto.

Artigo17.LicenzamunicipaleobrigadeinscriciónnoRexistroMunicipaldeAnimais

Potencialmente Perigosos

1.Atenzaecustodiadosanimaispotencialmenteperigososrequiriráaobtenciónprevia dalicenzaadministrativaoutorgadapoloconcellocorrespondentenos termos previstos no artigo3 da Lei50/1999, do 23 de decembro,sobre o réximexurídicoda tenzade animaispotencialmenteperigosos, agáso seguroderesponsabilidadecivilquedeberá suscribirsenomomentodaadquisicióndoanimaleseesixiránomomentodasúa


inscriciónnoRexistroMunicipalde AnimaisPotencialmentePerigosos.Estalicenza deberáser renovada cadacincoanos.

2.Osanimaispotencialmente perigososdeberáninscribirsenoRexistroMunicipal de AnimaisPotencialmente Perigosos, no prazo de 15 díasdende a obtenciónda licenza municipalpara a tenza deanimais potencialmenteperigosos

Artigo 18. Responsabilidade  e obrigas dos/as propietarios/as e  posuidores/as de animais potencialmenteperigosos

1.- O/apropietario/aou posuidor/adunanimaldeclaradopotencialmenteperigosoque agreda a persoas ou a  outros animais causándolles feridas de mordedura, será responsable de  que o animal sexa  sometido a recoñecemento dun veterinario en exerciciolibredaprofesión,endúas ocasiónsdentrodos15 días seguintes áagresión. Nesterecoñecementooveterinarioresponsable emitirá uncertificadonoque constese o animalpresentaounon síntomasdeenfermidadeinfectocontaxiosa,quecomunicaráás autoridades competentesen sanidadeanimalno caso de sospeita.

2. Os canspotencialmenteperigososteránquecircular,nas víaspúblicas enos lugares e espazosde usopúblicoenxeral,atadosconcorrea nonextensiblede lonxitude non superior a dous metros,provistos da correspondentebuceirahomologada e axeitadapara a súa raza.

3.Porvía regulamentaria,poderánestablecerseexcepciónsxustificadasencadacasoao cumprimentodas obrigas dos/as propietarios/as ou posuidores/as destetipo deanimais candoascircunstanciasasí oaconsellen,sempreque quedegarantida a seguridade públicae o benestaranimal.

Artigo 19. Esterilizaciónde animais potencialmente perigosos

1. A esterilizacióndosanimaispotencialmenteperigosos,ademáisdepodersefacerpor vontadedaspersoaspropietarias, realizaraseobrigatoriamente pormandato xudicialou resoluciónadministrativa nossupostosde reiteradasagresiónsáspersoasou danosa outrosanimaisou áscousas, deconformidadecoestablecidonaLei50/1999,do 23de decembro.

2. Os/aspropietarios/asdestetipodeanimaisdeberáncomunicaraoREGIACasúa castraciónouesterilización,remitindocopiadacertificaciónveterinariaacreditativado


devanditofeitono prazodetresdíasa contardesde queaesterilizaciónou castraciónse levaraa cabo.

3. Regulamentariamentedesenvolveraseo procedementoadministrativonecesariopara acordaraesterilizacióndun animalpotencialmenteperigosopolo órganoterritorialque correspondada Conselleríacompetenteenmateriadeprotecciónanimal,naqueles supostos de reiteradas agresións ás persoas ou danos a outros animais.

Artigo 20. Instalacións

Asinstalaciónsdestinadasaalbergaranimaispotencialmenteperigososdeberánreunir osrequisitosqueseestablezanregulamentariamente.Entodocaso,deberánobservarse asmedidasde seguridadeque evitena fuxidadestesanimaisou o contactocon estes, respectandoen todo casoa súaprotección e benestar.

TÍTULOII

Animais domésticos

Artigo21.Obrigasespecíficasdos/asposuidores/ase dos/aspropietarios/asde animais domésticos

1. Senprexuízodasobrigas establecidas noartigo7destaLei,correspondenaos posuidores/as ou propietarios/as deanimais domésticosas seguintes obrigas específicas:

a) A esterilizacióndoscansdeasistenciasegundoasúanormativaespecífica,asícomo doscansque semanteñanenpolígonosindustriais,obrasousimilaresedosgatosque tendoaccesoaoexteriordavivendapoidantercontactononcontroladoconoutros gatos.

b) Senprexuizodasdisposicións establecidas nascorrespondentesordenanzas municipais,prohíbeselevarceibosnasvíaspúblicas,aoscanse demaisanimais domésticos,que deberánirprovistosde correae colarououtroelementode retención, agásnaqueleslugaresnosquesepermitaquetransitenenliberdadee,entodocaso, baixoo controleresponsabilidadedosseusposuidores/as. Non obstanteo anterior,nos carreirosecamiñosnoámbitoruralpoderaselevarsoltoo animalsemprequenon se ocasionedanos, molestas ninriscos ás persoas, outros animais ecousas.


c)Cando seproduzaun cadrodeagresiónporpartedun animaldoméstico,facilitaros datosdo animaledapersoaresponsabledomesmotantoápersoaagredidaouaos seus representanteslegais,comoásautoridadescompetentes,senprexuizo  daobrigade someteloao controlveterinarioprevisto no artigo 18.1 destalei.

d) Comunicar ao Rexistro Galego de Identificación de  Animais de Compañía (REGIAC) calqueracambiona titularidadedoanimal,oextravíoouamorte domesmo noprazomáximode72horasdendequeseteñacoñecementodetalesfeitos.No supostodetransmisióndatitularidade,estaobrigaatinxetantoápersoaqueentrega como áque adquireo animal.

2. A tenzadeanimaisdomésticosenvivendasprivadasquedacondicionadaás necesidadeetolóxicas decadaespecieeraza,aoespazo,as circunstanciashixiénicas óptimas,eáadopcióndasaxeitadasmedidasdesegruidade,senprexuízododisposto nasnormasqueconstitúanoréximeinteriordascomunidadesdeveciños.A tenzaou posesióndemáisde5animaispertencentesáespeciecanina,felinaoucalqueraoutra que  regulamentariamente se  determine, estará  sometida  á obriga  de  comunicacion previaáconselleríacompetenteen materiade protecciónanimal,deacordoco establecido no artigo 10 destaLei.

Nonobstante,candoaxuizodaautoridadecompetenteatenzadestes animaispoida comportarun risco sanitario ou se precisen unhasdeterminadascondiciónsparagarantir oseubenestareprotección,deberáserobxectode autorizacióncomoestablecementode coleccións zoolóxicas particulares, de acordoco establecidono citadoartigo10.

Artigo 22. Recollida e acollementodos animais domésticosabandonados

1.Osconcellosrecolleránosanimaisdomésticosabandonadosque deambulenpoloseu termomunicipal,e os albergaránata quesexanreclamadospolosseuspropietarios/as, sexan acollidostemporalmenteou adoptadosou bense llesdeaoutro destino autorizado segundo os supostos establecidos nestalei.

2. Para darcumprimento ao establecido no presenteartigo,todo concello disporá,polo menos,dun centroderecollidadeanimaisabandonados rexistradonoREGANUZ .Os concellospoderánrealizaresteservizoporsímesmosouasociados,mediantesistemas de xestión directa ou indirecta ou segundo as fórmulas recollidas nos acordos ou


conveniosdecolaboraciónsubscritosconoutras AdministraciónsPúblicas,asociacións protectoras de animais ou calqueraoutra entidadeautorizada.

3. Osconcellospoderánestablecerarecollidaeacollementodeanimaisasolicitudedos seuspropietarios/as,previaxustificaciónporparte destesdaimposibilidadeda asunción das obrigas derivadas da presenteLei.

4. Asnormasdefuncionamentodosservizosderecollidaeacollementodeanimais abandonados  estableceranse  regulamentariamente;  en   todo  caso,  estes  servizos levaranseacaboporpersoalcualificadoecontaráncosmedioseinstalaciónsadecuadas e coaasistenciaveterinariaespecializada precisa.

5. Oscentrosderecollidadeanimaisabandonadoscomunicarán,cunhaperiodicidade anual,asdatasde entradase saídasdecadaanimal,aidentificacióneodestinodos mesmoseasincidenciassanitariassignificativasdosanimaisáconselleríacompetente enmateriadeprotecciónanimal,segundoo procedementoque regulamentariamentese determine

Artigo 23.Abandono de animais domésticos

1. Se o animal recollidose atopase identificadoou tivese dono coñecido, o centro de recollidaporáencoñecementodo seupropietarioaentradadoanimalnas súas instalacións, no prazode 48 horas desde a súa recollida.

Se transcorridosdousdíasdesdeacomunicaciónaopropietario,estenon procederaá retiradado animal,ocentronotificarallequedispón dunprazomáximode tresdías hábiles,a contardesde o día seguinte aoda a devandita notificación,para a recuperación doanimal,previa satisfaccióndetodososgastos,incluídososveterinarios,derivadosda súa recollida e estancia no centro, e coa exhibición da  licenza correspondente no suposto detratarsedun animalpotencialmente perigoso.

2.Transcorridooprazomáximodetresdíashábilescontadosdesdeodíaseguinteaoda notificaciónoudapublicación,nosupostodenotificacióndefectuosa,senterseretirado oanimal,estepasará a tera consideraciónde animal abandonado,oque habilitará ao xestorparadarlleodestinoquelegalmenteproceda.Nestesuposto, ocentroderecollida deberádartrasladodosfeitosáConselleríacompetenteen materiade protecciónanimal para os efectos da apertura do correspondente expedientesancionador


3. Se o animal recollidonon se atopase identificadoou non tivese dono/acoñecido/a, pasará a tera consideraciónde animal abandonado,se transcorridostresdíashábiles dendeasúaentradanonéreclamadopolo  seupropietario/a,  posuidor/aoupersoa autorizada,previa acreditaciónda propiedadeouposesión,quedandohabilitadoocentro para darlle o destino que legalmenteproceda.

Artigo 24.Adopcióndos animais domésticosabandonados

1.Odestinoprioritariodosanimaisdomésticosabandonadosseráasúaadopción. As AdministraciónsPúblicasimplicadaseoscentrosde recollidaporán en marcha medidas destinadasao fomentoda adopciónresponsable destes animais.

2. Sen prexuízodosquese establezan regulamentariamente,deberánse cumpriros seguintes requisitos para aadopción:

a)Queoanimaldomésticoaadoptarteñaacondicióndeabandonado,segundoos prazos e condicións establecidos no artigo 23 destaLei.

b) Queo animaldoméstico proveñadun centrode recollidaautorizado.

c)Que oanimal domésticosexa declaradoaptopara a adopciónpoloveterinario responsable docentrode recollida noque se encontre.Osanimaisdebenserentregados enadopción identificados,vacinados,desparasitadoseesterilizadossegundoprescrición do veterinarioresponsable,co finde garantiro seu correctoestado hixiénico-sanitario.

d)Aadopcióndeberásergratuíta,senprexuízodequeopropiocentroderecollida poidarepercutirsobreoadoptanteoscustos derivados dos tratamentossubministrados, da identificacióne da esterilización,segundo proceda.

3. Aspersoasfísicasqueadoptenanimaisdecompíasegundooestablecidoneste artigo,quedaránsometidasásobrigasprevistasparaospropietarios/aseposuidores/as de animais establecidas nesta lei.

Artigo 25.Acollementotemporalde animais domésticos

1. Cando non sexa posiblea adopciónou cando concorran circunstanciasque o aconsellen,o centroderecollidapoderáentregaroanimalabandonado,enréximede acollemento temporal, a persoas físicas que poidan garantir o coidado, atención e


condiciónshixiénicosanitariasque precise.Esteacollementoestarácondicionadoá devolucióninmediata do animalse apareceseun adoptante definitivoválido.

2.Apersoa física que acolla temporalmente a un  animal neste réxime asumirá o compromisode comunicaraocentroquelloentrega,calqueraincidenciarespectodo mesmo.

3.Osdomiciliosnosquese acollantemporalmenteanimaisde compañía terána consideraciónde fogaresdeacollida.Entodocaso, nonse poderánacollernunmesmo fogarde acollida a máisde cincoanimaisdomésticos,agásautorizacióndoórgano competente.

4.  As persoas físicas que acollan temporalmente animais domésticos quedarán sometidasásobrigasprevistasnoartigo7.Asobrigasespecíficasdos/aspropietarios/as incluidas  no  artigo 8  destalei,  corresponderán ao  centro  queentregao  animal en acollemento temporal.

5.Osconcellose oscentrosde recollidaautorizadosmanteránunharelaciónactualizada destes fogares de acollida.

Artigo 26. Coloniasfelinas

1. Osconcellospoderánestablecer,conformeáscondiciónserequisitosquese determinen regulamentariamente, lugares  destinados  a colonias  felinas controladas, comounposibledestinodascomunidadesde gatossenpropietarioquevivannarúa, sempre queascondiciónsdacontorna o permitancoa finda súa protección econtrol poboacional.

2. Osgatosintegrantesdestascoloniasdeberánsercapturadosparaa súa marcaxe, esterilizaciónecontrolsanitario.Aidentificaciónrealizaraseanomedoconcello,aquen compete a vixilanza e controlsanitariodestas poboacións.

TÍTULOIII

Animais silvestres mantidos en catividade

Artigo 27. Normas xerais


1.  O propietario/a ou posuidor/a dun  animal silvestre mantido en catividade é responsable da súa proteccióne benestarnos termos previstos nestalei.

2.Para omantementoencatividade deanimaissilvestresdeberase acreditara súa orixe legal,deacordocoestipuladona normativasanitaria,decomercioeconservaciónda natureza e demais normativaque resultede aplicación, segundo os casos.

3. Senprexuizodoindicadonos apartados1 e2, paraatenzaencatividadede exemplaresde animaissilvestrespertencentesaespeciesautóctonas,incluidasas declaradascomoespeciescinexeticas, serápreceptivaaautorizaciónexpresada consellería competente enmateria de protecciónanimal.Será obrigatoria así mesmoa identificación  individualmediantemicrochip  ou  anelaidentificativadestes  animais, segundo o procedemento quese estableza regulamentariamente.

4.Nocasodetenzadeexemplaresdeanimaissilvestrespertencentesa especies declaradascomoexótica invasoras,seránaplicablesosrequisitosestablecidosna súa normativa reguladora específica.

5. Serádeaplicaciónorecollidonosartigos22,23 e24 destaleisobreasespecies silvestresmantidasencatividadeque non esteanacollidasnun réxime deprotección especial,especiescinexéticas, especies declaradascomoexóticasinvasoras ouaquelas que se determinenregulamentariamente,quecontanconnormativa específicade aplicaciónna que se recollenasautoridadescompetentesresponsablesdasúaprotección e custodia.

Artigo 28.Aves de presa en catividade

1.Atenzadeavesdepresaencatividaderequirirá,senprexuízodasnormasnacionaise internacionais quellesexanaplicables, obterpreviamenteaautorizaciónadministrativa outorgada pola Consellería competente enmateria de protecciónanimal,cosrequisitose segundo o procedemento queregulamentariamente se estableza.

2.Todosaquelesexemplaresdeavesdepresaquedispoñandaautorizaciónmencionada no  apartado anterior deberán estar identificados individualmente con  microchip ou anela,  sen  prexuízo  decalqueraoutro  sistemademarcaxequesepoidaestablecer regulamentariamente,e inscribirsena seccióncorrespondentedo REGIAC.


3.Acríaencatividadedeavesdepresasósepoderálevaracaboenestablecementosde críade animais autorizadas conformeao establecido no artigo 10 destalei.

TÍTULO IV

Asociacións de protección e defensa dos animais

Artigo 29. Normas xerais

1.Consideraranse asociaciónsdeproteccióne defensadosanimaisasentidadescon personalidadexurídica,senánimodelucroelegalmenteconstituídas queteñancomo finalidadeprincipala defensae protección dos animais.

2.EstasasociaciónsinscribiransenoRexistroGalegode AsociaciónsparaaProtección e Defensa dosAnimais, conformeao procedementoregulamentariamente establecido.

3. Asasociaciónsdeprotecciónedefensadosanimaisteñenaobrigadedenunciaros feitosconstitutivosde infracciónadministrativasegundooprevistonestaLei,anteas autoridadespúblicascompetentes. Atalefecto,recoñecerasellesacondiciónde interesadas no procedemento administrativosancionador quese substancie.

4.Así  mesmo,  están obrigadas a comunicar as modificacións producidas nos seus órganosdegoberno,estatutosoudatosdecontactoeasúabaixacomoasociación,de ser o caso

Artigo 30. Entidades colaboradoras

1.Asasociaciónsdeprotecciónedefensadosanimaispoderánserdeclaradasentidades colaboradorasdaXuntadeGalicia,conformeaoprocedementoque sedetermine regulamentariamente,cando cumprancos seguintes requisitos:

a) Sede socialno territorioda ComunidadeAutónoma.

b) Queo seu ámbitode actuaciónsexa a ComunidadeAutónoma deGalicia. c) Que participenactivamente enprogramas en materia de protecciónanimal.

d)Queparticipenactivamenteenprogramasdirixidosaportenciara adopciónnos centros derecollida deanimaisabandonados autorizados polaautoridade competente.


2. A Conselleríacompetenteenmateriadeprotecciónanimalpoderáestablecer convenioscoasentidadescolaboradoraspara odesenvolvementode actuaciónsen relacióncoaproteccióne defensadosanimais,e de xeitoparticularpara aexecuciónde campañasdeidentificación,adopcióne esterilizacióndeanimaisdecompañía,asícomo promociónde campañasde divulgacióne educaciónnocoñecemento,proteccióne defensa animalpara a sensibilización dacidadanía.

TÍTULOV

Órganos consultivos

Artigo 31. ComitéConsultivopara a ProtecciónAnimal

1.Créaseo  ComitéConsultivo  paraaProtecciónAnimalcomo  órgano  deestudo, consultae asesoramentoadscritoá Consellería competente enmateria deprotección animal.

2.OComitéConsultivoparaaProtección Animallevaráacaboasseguintesfuncións, sen prexuízodas quese llepoidan encomendar regulamentariamente:

a)Emisióndeinformeseditames,asícomoarealizacióndosestudosquellesolicitea

Consellería competente en materia de protecciónanimal.

b) Promover estudos de planificacióne coordinación nestamateria.

3.A súacomposiciónefuncionamentodeterminaraseporvíaregulamentaria.Nasúa composicióndeberágarantirseapresenzadetodasasConselleríasque gardanrelación conestamateria,daFederaciónGalegadeMunicipios eProvincias,das asociaciónsde protecciónedefensadosanimais,oConselloGalegodeColexios Veterinariosasícomo das entidades de caractermedioambiental.

TÍTULOVI

Divulgación,educación e formación en materiade protección animal

Artigo 32. Divulgación, educacióne formación


1.AAdministraciónautonómica,estáobrigadaádivulgacióndoscontidosdestaLei.A talefecto,promoveráespecialmente campañasde promociónsobre a tenzaresponsable, campañasdivulgativassobrea obrigade identificaciónanimaleaadopcióndemedidas para evitarareproducciónincontroladae oabandonodosanimaisdomésticos,así como campañas de fomentodas adopcións nos centrosde recollidaautorizados.

2.AXuntadeGaliciadivulgaráocontidodestaLeientreosescolaresecidadánse velarápola inclusióndecontidosrelacionadoscoa protecciónanimalnosprogramas educativos que se desenvolvanno seu ámbitoterritorial.

Amesmo promoveráa realización decampañasde formación destinadasáspersoas propietariase posuidorasdeanimais, co fin degarantirunha tenza acordecoassúas necesidadesetolóxicasefisiolóxicase opterunhaóptimainsercióneconvivenciados animais no medio.

3. Asasociaciónsdeprotecciónedefensadosanimais,especialmenteasdeclaradas entidadescolaboradoras,colaboraráncoas AdministraciónsPúblicasnaobservanciae difusión do establecidona presenteLei.

4. A Conselleríacompetenteenmateriadeprotecciónanimalregularáaformaciónen materiadeproteccióndosanimaisdecompía,facendoespecialfincapénaformación e cualificación dos profesionais que traballen cos  animais. Neste sentido, fixará o contidoe requisitosdosprogramas,doscursose dasentidadesque impartanformación nesta materia.

Artigo  33.AsesoramentAdministración local

AXunta de Galicia prestará asesoramento e  colaboración técnica para a  axeitada execuciónpolas AdministraciónsLocaisdasactuacióndedivulgacióneformaciónen materiade protección dos animais.

TÍTULOVII

Inspección, controlevixilancia

Artigo 34. Disposicións xerais


1. A  inspección, control e vixilancia superior do cumprimento do establecido na presenteLei,asícomodassúasnormasde desenvolvemento,correspondeáXuntade Galicia,a travésdaConselleríacompetenteenmateriade protecciónanimal,sen prexuízodascompetenciasespecíficasenmateriade sanidadeanimal atribuidasá consellería correspondente e ás atribuibles aos concellos dentro do  seu ámbito territorial.

2.Osconcellosestánobrigadosarealizaroslaboresnecesariosde inspección,controle vixilanciadocumprimentododispostonapresenteLeidentrodo seuámbitoterritoriale segundo a súa normativa reguladora.

3. Oservizode censo, vixilancia einspecciónpoderá ser obxecto dunha taxa fiscal.

4.Osservizosveterinariosoficiaisda administraciónda Xuntade Galicia serán competentesnacomprobacióndocumprimentodosrequisitosenmateria de sanidade e protección  animal,  saúdepublicaemediambienteestablecidosnapresenteLeie demaisnormativa aplicable.

Artigo 35. Inspeccións

1.  O  persoal funcionario debidamente acreditado pola Consellería competente en materiade protecciónanimaltencarácterde axente da autoridade,e osfeitosque constatene formalicennunha acta gozaránda presunciónde veracidadea efectos probatorios.Da devanditaactaasinadapoloaxentedaautoridade,entregarasecopiaá parteinteresada.

2. O persoalindicadonopunto anteriorestáfacultadopararealizarnocurso da inspección,exámes,controis,tomademostrase recollidade información,asícomopara accederaoslugares,espazose instalaciónsondese encontrenosanimaisouse desenvolvanasactividadesmencionadasnapresente Lei,previa identificacióne sen necesidade de avisoprevio.

3.Paraosefectosdarealizacióndasinspecciónsque semencionannoapartadoanterior, facilitarásellesaosinspectoresoficiaisprovistosdacorrespondentecredencial,oacceso a todososestablecementose dependenciasrelacionadascoasactividadesreguladasna presenteLei,asícomoainformacióne axudasprecisaspara odesempeñodassúas funcións.


TÍTULOVIII Potestade sancionadora CAPÍTULO I

Infraccións administrativas

Artigo 36. Réxime sancionador

1.AinobservanciaouvulneracióndasprescriciónscontidasnapresenteLei,nasnormas quea desenvolvan,ounasordenanzase demaisnormasmunicipaisqueseditenno ámbitoda protecciónanimal,constitúeinfracciónadministrativa,e serásancionada segundooestablecidonesteTítulo,senprexuízo,noseucaso,dasresponsabilidades civís ou penais que correspondan.

2.Para osefectosdapresente Lei,constitúeinfracciónadministrativa todaacciónou omisióncontrariaaoestablecidopor ela;enconcreto,oincumprimentodasobrigase prohibicións previstas nalei,asícomooincumprimentodascondiciónsimpostas nas autorizacións administrativasoutorgadas ao seu abeiro.

3. Non se sancionarán osfeitosque xa fosen sancionadospenal ou administrativamente, nos casos nos que se aprecie identidade de suxeito, feitoe fundamento.

4.Afacultadeparaadenunciadosfeitosconstitutivosdasinfracciónsprevistasnesta

Leiserá pública.

5.As infracciónsá presenteLeiclasifícanse en leves, graves e moigraves. Artigo 37. Responsabilidade administrativa

1. Serán responsablesdasinfracciónstipificadasna presenteLeiaspersoasfísicase xurídicasque,poracciónou omisión,realicenasactuaciónstipificadascomoinfracción administrativa na mesma.

2.CandoocumprimentodasobrigasaqueserefireestaLeicorrespondaavarias persoasconxuntamente,así comocandononsexaposibledeterminarograode participacióndasdistintaspersoasfísicasouxurídicasque intervirannacomisiónda infracción,  a  responsabilidade  será  solidaria.   Así  mesmo,  serán  responsables subsidiarios das sancións impostas, as persoas xurídicas que cesaran nas súas


actividades, eaquelas persoas queocuparan cargos deadministrador no momento de cometerse a infracción.

3.A responsabilidadeadministrativaseráesixiblesenprexuízodaquepuidese corresponder no ámbito civilou penal.

4.Candose celebraranespectáculosprohibidos,incorreráneninfracciónadministrativa non só osorganizadoresdosmesmos,senón taménaspersoasque cederan,porcalquera título, terreos,locais ou animais,asícomo os participantes.

Artigo 38. Infraccións leves

Teñen a consideraciónde infraccións administrativas leves as seguintes:

a) A venda,doazónoucesióndeanimaisamenoresdedezaseisanosouincapacitados, sen autorizaciónde quen ostente a súa patria postestade, tutelaou custodia.

b)A doazóndeanimaisdecompañíacomorecompensaoupremio,eneventos   ou atraccións públicas.

c)Aexhibicióndosanimaisenescaparatesouzonasexpostasávíapúblicaouamodo de reclamo comercial.

d) Non manteraos animaisen boas condicións hixiénicosanitarias e/ounon someteraos animais ao recoñecemento veterinario periódico.

e) Mantelosen instalacións inaxeitadas.

f)Nonfacilitarllesa alimentacióne bebidasuficientee axeitadaássúasnecesidades, exceptoporprescriciònveterinaria,agásqueoprexuizoparaoanimalsexagraveou moigrave.

g)Exercera vendade animaisdomésticosfora dosestablecementos, feirasemercados legalmente autorizados.

h) Empregaranimaisparadesempeñartraballoscontravindooestablecidonoartigo9.f), utilizaloscomo reclamona mendicidade,ou o seu uso enatraccións feriais ou similares.

i)Otransportedosanimaisencondiciónsinaxeitadasouenmaleteirosque nonestean especialmente adaptados, sempreque os animaisnon sufrandanos evidentes.


j)Anonrecollidainmediatadosexcrementosevacuadosporunanimaldecompañíana vía pública.

k)Alimentaraos animais na víapúblicasen a correspondenteautorizaciónmunicipal.

l)Nonadoptarasmedidasnecesariasparaevitarafuxidadosanimaisdecompañía,a entradaen recintos ou lugares non autorizadosou as molestiasaos cidadáns.

m)Manternomesmodomiciliomáisdecincoanimaisdecompíasenacomunicación previaestablecidano punto 2 do artigo21

n) NonmanteractualizadososdatoscomunicadosaosRexistrosobrigatoriosprevistos nesta lei.

ñ)CalqueraoutraactuaciónquevulnereodispostonestaLeiequenonesteatipificada como infraccióngrave ou moigrave.

Artigo 39. Infraccións graves

Teñen a consideraciónde infraccións administrativas graves as seguintes:

a) O maltratoaos animaisque lles causedor, sufrimentoou lesións non invalidantes.

b) Non proporcionar aos animais os tratamentos necesarios paraevitar o seu sufrimento. c)Anon identificación dos animais nos supostos previstos nestalei.

d) Oemprego decolares ou métodos de suxeiciónque lles causen danos ou dor e) Levaranimais atadosa vehículosa motoren marcha.

f) Non adoptar as medidas necesarias para evitar a reproducción incontrolada dos animais.

g)Amutilación dos animais sen prescrición econtrolveterinario. h) Oabandonodos animais de compañía.

i)Avenda reiteradadeanimaisdomésticosfóradosestablecementos,feirasemercados legalmente autorizados.


j)Avenda  de  animais silvestres mantidos en catividade  fóra  dos establecementos autorizados.

k) O incumprimentodasobrigas establecidas paraosestablecementos, transporte, concursos,exposiciónseespectáculosconanimaisdecompañía,agásoestablecido como infracciónmoigraveno artigo40.c) seguinte.

l)Autilización dos animais en traballos queos inmovilicen causándolles dor.

ll)   Avendadeanimaisenfermosoucontaras,  agásquesetratedunviciooculto descoñecidopolo vendedor.

m)Acríaoucomercializacióndeanimaissencumprircosrequisitoscorrespondentesou fóra dos lugares autorizados.

n)Arecollida de animais extraviadosou abandonados sen a correspondente autorización e/ou asúacesión en adopción sen cumpriros requisitos establecidosnesta lei.

ñ)O incumprimentopolosConcellosdassúasobrigasenmateriaderecollidados animais extraviados ou abandonados.

o) Terunestablecementodosprevistosnoartigo10destaleisenposuírasautorizacións administrativas correspondentes.

p) O incumprimentodecalqueraoutracondiciónimpostanas autorizacións administrativas que non se califiquecomo leve ou moigrave.

q)AposesióndosanimaisdecompíaquenonesteaninscritosnoscensoseRexistros correspondentes, asícomo non manter actualizados os datos nestes censos ou Rexistros.

r)Non tersubscrito o correspondente seguro de responsabilidadecivil noscasosen que, legalou regulamentariamente,proceda.

s) A negativaouresistenciaasubministrardatosoufacilitarainformaciónrequirida polas autoridades competentes, ou os seus axentes, en orden aocumprimento das funcións  establecidas  nesta   Lei,   así   como   a   subministración   intencionada   de información inexactaou de documentación falsa.

t)Acomisióndemáisdunhainfracciónadministrativalevecandoasífosedeclaradapor resoluciónfirme,no prazo dun ano dendeque estaadquirise firmeza.


Artigo 40. Infraccións moigraves

Teñen a consideraciónde infraccións moigraves as seguintes:

a)Omaltratoaosanimaisquellescauseamorteoullesprovoquelesiónsoudanos irreversibles.

b)Amanipulación daidentificación dos animais.

c)Aorganizaciónecelebracióndeespectáculos,pelexasououtrasactividadescon animais que impliquencrueldade ou maltratoou poidanocasionarlles sufrimentos.

d)Avendade animais con enfermidade infectocontaxiosa coñecida.

e)Aesterilizacióneintervencióncirúrxicadeanimaisnonefectuadasporunprofesional veterinario.

f)Asubministracióndeestimulantesnonautorizadosousubstanciasquepoidanatentar contraa súa saúde, agás prescrición veterinaria.

g)Acontravencióndaordedeinmobilizacióndosanimaisacordadapolasautoridades competentes.

h)Aobstaculizacióndo exercicio das medidas provisionaisou cautelares.

i)Educaraosanimaisdeformaagresivaouviolentaoupreparalosparaaparticipación en pelexas.

j)Nontomarasmedidasnecesariasparaevitarqueosanimaiscausendanosásaúde públicaou animalou áseguridade pública.

k) Dispararaos animais, agás nos supostos contempladosno artigo15 desta Lei. l)Aeutanasiados animais por métodos ou encondiciòns non autorizadas

ll)Autilización deanimais de especies silvestres nos circos.

m)Acomisión demáis  dunha infracción  administrativagrave das  recollidas  nesta normacandoasífosedeclaradaporresoluciónfirme,noprazodun anodendequeesta adquirisefirmeza.

CAPÍTULO II


Sancións e medidas provisionais

Artigo 41. Sancións pecuniarias

1.As infracciónsadministrativas tipificadas no capítuloanterior serán sancionadas coas multas seguintes:

a)As infraccións leves, apercibimentoou sanción económicade 100 a 500 euros. b)As graves, de 501 a 5.000 euros.

c)As moigraves,de 5.001 a 30.000 euros.

2.Asancióndamultaaimpoñerpoderáserincrementadanacontíadobeneficioobtido coa realizaciónda conductatipificadacomoinfracciónadministrativa.

3.Os ingresos procedentesdas sanciónsimpostas polos órganos competentesda Administración Xeral da Comunidade  Autónoma de Galicia polas infraccións da presenteleideberándestinarseaactuaciónsque teñenporobxectoofomentoda protección dos animais.

4.Acorreccióndasituacióncreadapolacomisióndunhainfraccióngraveoumoigrave efectuada encalqueramomento anterioráfinalizacióndo procedementoadministrativo sancionador determinará aaplicación dasanción en  grado  medio correspondente á infracción inmediatamente inferior.

Artigo 42. Sanciónsaccesorias

O órganocompetentepararesolverpoderá impoñer,ademaisdasmultasindicadasno artigoanterior, as sancións accesorias seguintes:

1. Ocomiso dos animais, para as infraccións gravese moigraves.

2.OpechedosestablecementosreguladosnestaLeiporunperíododeentreuna cinco anospara asinfracciónsgravesede cincoatadez anosou o pechedefinitivo paraas infracción moigraves.

3. A prohibicióntemporaldoexerciciodasactividadesreguladasporestaLeiporun período deentre un ecincoanosparaasinfracciónsgravese decinco adez anosou a prohibición definitiva,para as infraccións moigraves.


4. Inhabilitaciónparaatenzaou propiedadede animaisporun períododeentreune cincoanos para as infraccións graves e moigraves.

5.Nocasodeasociaciónsoucalqueraoutraentidadenonlucrativa,poderásuspenderse oexerciciodassúasactividades  porunperiododeentreunecincoanosparaas infracciónsgravese decinco ata dezanos, ou definitivamente,para asinfracciónsmoi graves.

6.Retirada e/ounonconcesiónde subvenciónsouaxudasenmateria de protección animalporunperíododeentrecincoedezanosparaasinfracciónsgravesedecinco atadez anos, ou definitivamente, paraas infracciónsmoigraves.

7. Retirada do recoñecemento deentidade ou veterinariocolaborador.

8.Abaixa no Rexistroou censo correspondente.

9.-Aretirada das licenzas,acreditacións ou autorizacións outorgadas aoabeirodesta Lei. Artigo 43. Graduación das sancións

1.AimposicióndassanciónsprevistasnapresenteLeigraduarasesegundoosseguintes criterios:

a)Atrascendencia socialou sanitariae o prexuízocausado polainfracción.

b) Oánimo delucro e conado beneficio económico obtido na comisión dainfracción. c) O ensañamento ou grao decrueldadena comisión da infracción.

d)Areiteración na comisión de infraccións. Se  concorre a  reiteración, a  sanción pecuniaria aimpoñerincrementarasenun 50% da súa contía. Se concorremáisdunha vez, o importea incrementarserá do 100%.

e)Aintencionalidade.

f)Arealizaciónde actos paraocultaro seu descubrimento.

g)Aagrupación eorganización paraa comisiónda infracción. h) Onúmero de animais afectados.

i) Calquera outraque poidaincidirno grado de reprochabilidadeda infracción.


2.Asinfracciónsadministrativascometidasporpersoasque,poloseucargooufunción, estánobrigadasafacercumpriraosdemaisospreceptosdestaLeiseránsancionados, sen prexuízodas demais responsabilidades quepoidan concorrer, coaconamáximada escalacorrespondentinfracción cometida.

3. No supostode queuns mesmosfeitossexanconstitutivosde dous oumaisinfraccións administrativasdasprevistasnestaLei,imporasea sancióncorrespondente áinfracción demaiorgravidade,que segraduaráatendendoá cualificacióneaonúmerode infraccións concorrentes.

4.Assanciónsqueseimpoñanaosdistintosresponsablesdunhamesmainfracciónterán entresí carácterindependiente.Candononsexaposible determinarograode participacióndasdistintaspersoasqueintervisennacomisióndunhainfracción,ou candoaobrigado cumprimentodoprevistonas correspondentesdisposicións corresponda a varias persoas, a responsabilidade serásolidaria.

Artigo 44. Medidasprovisionais

1. Previamentincoación dun procedementoadminitrativo sancionador ou ben durante asúatramitación,oórganocompetentepoderáacordar  motivadamenteasmedidas provisionaisqueestimenecesariasparaasegurara eficaciadaresoluciónquepoidese recaer.

2.As medidas provisionais poderán consistir en:

a)Ocomisoouretiradadosanimaisobxectodeprotección,sempreque existanindicios de infracción das disposiciónsda presenteLeique asío aconsellen.

b)Aclausuraoupechedeestablecementos,instalaciónsouservizosquenonconten coas preceptivas autorizacións ourexistros,ou asuspensióndoseufuncionamentoata quenonsexansubsanadososdefectosobservadosouse cumpranosrequisitosesixidos polas razóns de proteccióne benestaranimal.

c)Asuspensión de licenzas e autorizacións.

d) A confiscacióndoselementoseefectosempregadosparaacomisióndapresunta infracción.


3.Asmedidasprovisionaisadoptaransetendoencontaoprincipiodeproporcionalidade e os obxectivosque se pretendengarantircoa súa adopción.

4. Asmedidasadoptadasconanterioridadeaoiniciodoprocedementodeberánser confirmadas,modificadasoulevantadasnoacordode iniciodoprocedemento sancionador,que se ditará dentrodosquince díasseguintesá adopcióndasmedidas provisionais.Estasmedidasquedaránsenefectosenon seiniciao procedementono devanditoprazoouse oacordodeiniciaciónnonconténunpronunciamentoexpreso sobreas mesmas.

5.Asmedidasprovisionaismanteransementrespersistanascausasquemotivaronasúa adopción.

6. Seo depósitoprolongadodosanimais procedentesderetiradascautelares puideseser perigosoparaa súasupervivencia oucomportarllessufrimentosinnecesarios,a Conselleríaou Concellocompetentepoderádecidirsobre odestinodoanimalantesda resolucióndo correspondenteprocedimientosancionador.

Artigo 45. Reparación dos gastos, danos e perdas

Assanciónsquese poidanimpoñeraoinfractorsoncompatiblescoaesixenciade reposicióndasituaciónalteradaaoseuestadoorixinario,así comocoaindemnización polosdanose perdascausadosque sedeterminenaresoluciónsancionadora.Neste sentido,o infractordeberáaboaratotalidadedosgastos derivados dacomisiónda infraccióne, enespecial,os xeradospolarecollida,mantementoetratamentossanitarios dos animais.

CAPÍTULO III

Procedemento sancionador

Artigo 46. Competencia sancionadora

1.O procedementosancionadorprevistonapresente Leitramitarasedeconformidade coa lexislación de procedementoadministrativo comúndasAdministracións Públicas.

2.Corresponde aosConcellosa incoaciónetramitacióndosprocedementosincoados polacomisióndeinfracciónstipificadascomolevesnasletrasc), h),j)ek)doartigo38 desta lei.


3. CorrespóndelleáConselleríacompetenteenmateriadeprotecciónanimala incoación e tramitacióndosexpedientessancionadoresdorestodeinfracciónscualificadaslevese polasinfracciónscualificadascomogravese moigraves,así comoa incoación, tramitacióne resolucióndosexpedientessancionadoreasnosque opresuntoinfractor sexaunConcello,conindependenciadasúacualificación. Aincoacióneinstrucción destes expedientes sancionadores correspóndelleaosórganosterritoriais daConsellería competenteen materiade protección animal.

4.Aimposicióndas sanciónsprevistas nesteTítulocorresponderá:

a) Ao/aAlcalde/sadoConcello,nosprocedementosincoadospolacomisiónde infracciónsleves tipificadasnasletras c),h), j)ek)doartigo38destaleieaostitulares dorganosterritoriaisda conselleríacompetenteenmateriadeprotecciónanimalnos demaissupostos de infraccións leves.

b)Á persoatitulardaDirecciónXeralcorrespondentedaConselleríacompetenteen materiade protección animal,nos procedementos incoados polacomisiónde infraccións administrativascualificadascomo graves;así comopara todasasinfraccións levese graves cometidas polos Concellos.

c) Ao/aConselleiro/acompetenteenmateriadeprotecciónanimal,nosprocedementos incoados polacomisiónde infraccións cualificadas comomoigraves.

Artigo 47. Prescricióndas infraccións e sancións

1. Asinfracciónsadministrativaslevesprescribiránnoprazodunano,dousanosas graves e  tres as moi graves, contados dende  o día no que  a  infracción se  tivese cometido.

2.Assanciónsadministrativasimpostasporinfracciónslevesprescribiránaosdous anos,porinfracciónsgravesaostresanose porinfracciónsmoigravesaoscatroanos, contadosdendeo díaseguintea aquélno queadquirafirmezaaresoluciónpolaquese impuxo asanción.

Artigo 48. Caducidade do procedemento sancionador


1.NosprocedementossancionadoresinstruídosenaplicacióndestaLei,deberádictarse enotificarse aoportunaresoluciónno prazomáximodun ano,contadoapartirdo momento en quese acordoua súa iniciación.

2. A faltadenotificacióndaresoluciónaointeresadonodevanditoprazodeterminaráa caducidadedoprocedemento,agásnossupostosenqueoprocedementoseparalizase por causasimputablesaos interesadosou polatramitaciónpolosmesmos feitos dun procesoxudicialpenal,oqueinterromperáocómputodoprazopararesolverenotificar a resolución.

Artigo 49. Publicidade das sancións

1. O órganocompetetentepararesolveroprocedementosancionadorpoderáacordarpor razóndeexemplaridadequese deapublicidadeássanciónsimpostaspolacomisiónde infracciónsgraves  ou  moigraves,semprequeconcorraalgunhadascircunstancias previstasno artigo43.1 dapresenteLeie, unhavezqueas devanditassanciónsadquiran firmeza.

2.A publicidadedassanciónsefectuarasenosmediosqueseestimenoportunos, facéndose indicaciónexpresana publicacióndaspersoasfísicasouxurídicas responsables e das infraccións cometidas.

DISPOSICIÓNSADICIONAIS

Disposición adicionalprimeira.Efectodesestimatorio do silencio

1. A resoluciónexpresadosprocedementosadministrativosrelativosásolicitudede outorgamentodas autorizacións dos establecementosdoartigo10 desta lei,deberáser notificadanoprazomáximodeseis mesesapartirdodíaseguinteápresentaciónda solicitude no rexistrodo órgano competentepara asúatramitación.

2.Nosprocedementos  administrativosrelativos  ássolicitudes  deoutorgamento  das autorizaciónsqueacontinuación  seindican,  vencido  oprazoestablecido  senterse notificado resolución expresa,os interesados poden entender desestimadas as súas solicitudes por silencio administrativo:

-.As solicitudes deautorizacióndos establecementos do artigo 10 destaLei.


-.Assolicitudesparaadeclaracióncomoentidadecolaboradorada Administracióndas asociacións de protección edefensa dos animais.

Disposición adicionalsegunda.Cans deasistencia

OscansdeasistenciarexéransepolapresenteLei,nononprevistopolasúa normativa específica.

Disposición adicionalterceira.Rexistros

1.ORexistrodeEstablecementosdeAnimaisDomésticoseSalvaxesenCatividadede Galiciacreadomedianteoartigo33do Decreto153/1998,do2 deabril,poloquese aproba oRegulamentoque desenvolve a Lei 1/1993,do13de abril,de proteccióndos animaisdomésticosesalvaxesencatividade,pasaráa denominaraseRexistroGalegode Núcleos  Zoolóxicos  (REGANUZ),  continuando  coa mesma organización, funcionamentoeactividadequetiñaataaentradaenvigordestaLei,senprexuizodo que se determineno desenvolvemento regulamentarioda presentelei.

2. O Rexistro Xeral de Asociacións para a Protección e Defensa dos Animais

Domésticos e Salvaxes en Catividade, creado mediante o artigo 16 do Decreto

153/1998,do2deabril,poloqueseaprobaoRegulamentoquedesenvolveaLei

1/1993,do13de abril,deproteccióndosanimaisdomésticose salvaxesencatividade pasaráadenominarseRexistroGalegodeAsociaciónsparaaProteccióneDefensados AnimaisdeCompía,continuandocoa mesma organización,funcionamentoe actividadeque tiñaataa entrada envigordesta Lei,senprexuizodundesenvolvemento regulamentario posterior

Disposiciónadicionalcuarta.ConselloGalegode Proteccióndosanimaisdomésticose salvaxes en catividade

Entantoencantononse publiqueodesenvolvementoregulamentariodoComité ConsultivoparaaProtección Animal,creadopoloartigo31dapresentelei,oConsello Galego de Protección dosanimaisdomésticose salvaxesen catividadecreadomediante o Decreto153/1998, do2 deabril,polo queseaprobao Regulamentoquedesenvolvea Lei1/1993,do13 deabril,deproteccióndos animaisdomésticosesalvaxesen catividade,continuará funcionandocoa mesma organización,funcionamentoe actividades asignadas no citado Decreto.


Disposición adicionalquinta.Actualización do importe demultaspecuniarias

Autorízaseá Xunta de Galiciaa modificar,anualmente,oimportedassancións establecidasno artigo41 destaleiconformeávariaciónanualdoIPCou índicequeo substitúa.

Disposición adicionalsexta.Expedientes administrativos sancionadores enmateriade animais potencialmenteperigosos eparques zoolóxicos

1. Asinfracciónsadministrativasenmateriadeanimaispotencialmenteperigosos sancionaransedeconformoidadecoaLei50/1999,de23dedecembro,coaexcepción dasinfracciónsde identificacióndestesanimais,que se sancionaránde acordocoa presentelei

2. Asinfracciónsadministrativasenmateriadeparqueszoolóxicossancionaransede conformidadecoalei31/2003,do 27deoutubro,de conservacióndafaunasilvestrenos parques zoolóxicos.

DISPOSICIÓNSTRANSITORIAS

Disposición transitoriaprimeira.Establecementosde animais de compañía

Osestablecementosdeanimaisde compañía obxecto de regulacióndeberánadaptarse aosrequisitosprevistosnesta leinoprazomáximodunanoa partiresda súa entrada en vigor.

Disposición transitoriasegunda.Procedementos administrativosen tramitación

Un. Osexpedientessancionadoresque se encontren en tramitacióná entrada en vigor destaLeisometeranseás normasdalexislaciónbaixoacaliniciaronasúatramitación, agás que a normativapresentelles resulte máisfavorable.

Dous.Orestode procedementosadministrativosentramitaciónáentradaenvigorda presentelei tramitarnase pola normativavixentebaixo aque iniciaron asúa tramitación.

DISPOSICIÓN DERROGATORIAÚNICA

Disposición derrogatoria única.Derrogaciónnormativa


Quedaderrogadaa Lei1/1993,do 13de abril,deproteccióndosanimaisdomésticose salvaxesen catividade,ecantasdisposiciónsde igualou inferiorrangoseopoñanou contradigan o disposto nestalei.

DISPOSICIÓNS DERRADEIRAS

Disposición derradeira primeira.Desenvolvementoda Lei

Noprazomáximode12mesesapartirdaentradaenvigordapresenteLei,oConsello de Gobernoda Xunta deGalicia regulará asmateriaspendentesdedesenvolvemento precisas para a  plena efectividade  desta Lei, sen prexuízo do desenvolvemento normativo que lles corresponda aos Concellos no ámbito das súas competencias.

Disposición derradeira segunda.Entrada en vigor

ApresenteLeientraráen vigor aos tres mesesda súapublicación no Diario Oficialde

Galicia.

RESOLUCIÓN do 22 de abril de 2016, da Dirección Xeral de Conservación da Natureza, pola que se determinan as épocas hábiles de caza, as medidas de control por danos e os réximes especiais por especies durante a tempada 2016/17.

http://www.xunta.es/dog/Publicados/2016/20160503/AnuncioG0422-250416-0005_gl.html